regulamin programu lojalnościowego MoonClub

Warunki korzystania z programu lojalnościowego

1. Wstęp

Rejestrując się lub uczestnicząc w naszym Programie lojalnościowym MoonClub („Program”), wyraźnie wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług („Warunki”), w tym wszelkich aktualizacji i poprawek wprowadzonych do niniejszego Regulaminu, a także naszej Polityki prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszych Warunków lub naszej Polityki prywatności, jedyną możliwością jest zaprzestanie uczestnictwa w Programie.

2. Kryteria kwalifikacyjne

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest ukończenie 18. roku życia i posiadanie aktywnego konta w naszym podmiocie. Program jest nieważny, jeśli jest zabroniony przez prawo lub jakiekolwiek ramy regulacyjne, a obowiązkiem uczestników jest zapewnienie, że kwalifikują się do udziału w ramach lokalnych przepisów ustawowych i wykonawczych.

3. Mechanika programu

Po przystąpieniu do Programu uczestnicy będą gromadzić punkty lub nagrody („Nagrody”) w oparciu o kwalifikujące się działania, które obejmują między innymi zakupy, polecenia i określone działania promocyjne, jak opisano szczegółowo na stronie informacyjnej programu. Naliczanie, wykorzystanie i szczegóły tych Nagród mogą ulec zmianie według naszego uznania, zgodnie ze strukturą i celami Programu.

4. Brak możliwości przeniesienia nagród

Nagrody zdobyte w ramach Programu nie podlegają przeniesieniu i wymianie na gotówkę lub inne substytuty, chyba że warunki Programu wyraźnie zezwalają na to. Sprzedaż, wymiana, przekazywanie lub cesja jakichkolwiek zgromadzonych Nagród przez osoby inne niż przez nas są wyraźnie zabronione.

5. Ograniczenia

Uczestnikom nie wolno angażować się w żadne oszustwa lub nadużycia mające na celu bezprawne gromadzenie Nagród. Takie działania obejmują między innymi tworzenie wielu kont dla tej samej osoby lub angażowanie się w oszukańcze praktyki w celu generowania poleceń. Zastrzegamy sobie prawo do monitorowania kont pod kątem podejrzanej aktywności i możemy odpowiednio dostosować Nagrody lub zamknąć konta.

6. Korekty Programu

Zastrzegamy sobie jednoznaczne prawo do modyfikacji, wstrzymania lub zakończenia Programu w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia, z dowolnego powodu, który uznamy za stosowny. Obejmuje to zmiany w strukturze, nagrodach i kryteriach kwalifikacyjnych Programu. Uczestnicy zostaną poinformowani o znaczących zmianach poprzez aktualizację niniejszych Warunków lub inną bezpośrednią komunikację.

7. Ograniczenie odpowiedzialności

Nasza odpowiedzialność w związku z Programem jest ograniczona w zakresie dozwolonym przez prawo. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub zaniedbania w administrowaniu Programem, w tym między innymi za błędy w przydzielaniu Nagród uczestnikom.

8. Jurysdykcja i prawo właściwe

Niniejsze Warunki oraz wszelkie spory wynikające z interpretacji lub stosowania niniejszych Warunków podlegają prawu polskiemu. Uczestnicy wyrażają zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów znajdujących się na terenie siedziby naszej firmy w celu rozstrzygania wszelkich sporów.

9. Zapytania

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Programu lub niniejszych Warunków zachęcamy uczestników do skontaktowania się z naszym działem obsługi klienta za pośrednictwem wyznaczonych kanałów dostępnych na naszej stronie internetowej.

Uczestnictwo w Programie oznacza potwierdzenie i akceptację niniejszych Warunków, które uczestnicy potwierdzają, że przeczytali i zrozumieli przed zaangażowaniem. Obowiązkiem każdego uczestnika jest zapoznanie się z niniejszymi Warunkami i wszelkimi ich zmianami.

Maty do ćwiczeń